Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy på Direkt Logistik & Transport Sverige AB

Syftet med denna policy är att beskriva hur arbetet ska vara organiserat för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas i enlighet med föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Trafiksäkerheten är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och huvudsyftet är att minska antalet trafikolyckor/tillbud vid körning i tjänsten som orsakas av bland annat stress, trötthet och dåligt underhållna fordon. Vi har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten:

Arbetsgivaren ska

 • årligen, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, kartlägga trafiksäkerheten utifrån de trafikrisker som medarbetarna utsätts för vid i sin tjänsteutövning.
 • årligen gå igenom och vid behov uppdatera trafiksäkerhetspolicyn.
 • säkerställa att medarbetarna har den kunskap, information och utbildning som krävs för att följa policyn.
 • kontinuerligt följa upp att policyn efterlevs genom kontroll av exempelvis körjournaler, ruttplanering, tillbuds- och olycksfallsrapportering.
 • utföra alkohol- och drogtester på personalen i den utsträckning som behövs.
 • hålla sig uppdaterade på nya lagar och förordningar inom trafiksäkerhetsområdet.

Medarbetarna ska

 • ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
 • vara utvilade för att kunna köra på ett säkert sätt, detta innebär även att ta raster i tillräcklig utsträckning.
 • genomgå en extra kontroll av de hälsofaktorer som påverkar trafiksäkerheten vid den årliga hälsokontrollen.
 • följa trafikbestämmelserna, exempelvis alltid använda bilbälte, alltid följa gällande hastighetsbegränsningar
 • rapportera alla tillbud och olyckor i samband med körning i tjänsten till närmsta chef.
 • genomgå lastsäkringsutbildning vartannat år.
 • följa gällande förordningar om kör- och vilotider samt alltid använda sitt förarkort på rätt sätt.
 • vid arbete på eller vid väg bära varselväst.
 • alltid följa gällande hastighetsbegränsning.
 • alltid använda handsfreeutrustning vid mobiltelefoni.

Våra Fordon

 • trepunktsbälte och bältessträckare på samtliga platser samt nackskydd och krockkudde på förarplats
 • bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är påslagen.
 • service och underhåll enligt fordonsleverantörernas instruktioner.
 • sommar- och vinterdäck som inte är mer än fem år gamla.
 • ABS-bromsar, antisladdsystem och antispinnsystem.
  alkolås.
 • en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst, ficklampa och nödbloss.
 • luftkonditionering.
 • backvarnare som signalerar ett kraftigt ljud när backväxeln är ilagd.
 • en optimerad lastsäkringsutrustning för fordonstypen.

Vid framförande gäller att

 • under körning använda handsfreeutrustning vid mobiltelefoni.
 • vid planering av arbete ta hänsyn till faktorer som påverkar tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska avsättas för raster, mörkerkörning och dålig väderlek.

Policyn antagen 2012-05-10
Ledningen på Direkt Logistik & Transport Sverige AB