Kvalitetspolicy

Inledning

Direkt Logistik & Transport Sverige AB ska med en aktiv affärsorienterad organisation, anpassad till kraven från marknaden och vara ett aktivt stöd i utvecklingen av våra kunders företag. För oss är högsta kvalitet ett måste – vi förutsätter annars att våra kunder inte åter-kommer. Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

 • långsiktiga kundrelationer,
 • hög kompetens,
 • en öppen och rak kommunikation och
 • motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst.

Det är Direkt Logistik & Transport Sverige ABs policy att enbart tillhandahålla tjänster/produkter med rätt och jämn kvalitet. Tjänsterna/produkterna ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande för¬fattningar. Direkt Logistik & Transport Sverige ABs ambition är dessutom att inom utvalda områden framstå som en bra leverantör med tjänster/produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

Kundnytta

Det huvudsakliga målet för oss med vårt kvalitetsarbete är ökad kund¬nytta. Ju nöjdare kunder vi får desto bättre kan vi bli. Det blir en god cirkel.

Ökad kundnytta är ett stort begrepp. Vad vi vill är att arbeta på ett sätt där vi ger så hög och jämn kvalité som möjligt. Därför har vi satt upp några mer konkreta huvudmål:

 • Alla våra kunder inom samma målgrupp ska få samma erbjudande.
 • Vi ska verka för en effektivare resursanvändning.
 • Vi ska fokusera på kundernas krav och önskemål.

Kundens krav och önskemål

När vi träffar en ny kund – eller när vi diskuterar igenom vårt samarbete med de kunder vi redan känner – är det viktigt för oss att få så mycket uppgifter om företaget och dess organisation/tjänster/produkter som möjligt. Därför går vi systematiskt tillväga vid vårt samtal så att vi inte missar någon viktig detalj som skulle kunna innebära att vi inte ger de råd eller er-bjuder de tjänster/produkter som skulle passa kundföretaget.
Därefter kommer vi överens om vad vårt samarbete ska innehålla. För att vara säker på att vi båda upp¬fattat samarbetet på samma sätt be¬kräftar vi uppdraget/beställningen skriftligen.

Kundservice och bemötande

Vi utgår från de normer och de värderingar vi fastställt i våra etiska rikt¬linjer. Det innebär ett förhållningssätt som förbinder oss att alltid sträva efter att bedriva verksamheten på ett sätt som gör att den förtjänar upp¬skattning, är trovärdig och försvarbar. Kunderna ska alltid stå i centrum. Det innebär att kundens helhets¬upplevelse av Direkt Logistik & Transport Sverige AB ska motsvara förväntningar, krav och behov i så hög grad som möjligt.

Direkt Logistik & Transport Sverige AB ska i alla relationer behandla alla lika samt sträva efter mänsklig mångfald. Med mångfald avser vi en ömsesidig respekt för människor oavsett religion, etnisk bakgrund, kön, sexuell lägg¬ning, funktionshinder eller ålder. Det ska finnas en ständig strävan mot förbättringar vad avser den utåtriktade och kundnära verksamheten samt inom företaget.

Medarbetare

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Att samtliga medarbetare är väl förtrogna med vår kvalitetspolicy är en självklarhet i vår strävan mot våra uppsatta kvalitetsmål. Fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att kontinuerligt förbättra varje enskilds arbete. Företagets stimulerande arbetsmiljö ska även främja personlig utveckling och eget ansvar.

Det är varje medarbetares ambition att verka och känna ansvar för att företagets upprättade kvalitetsledningssystem leder till ständig förbättring samt skapar ett kundfokuserat kvalitetsarbete med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.

Eventuella klagomål

Naturligtvis är vårt mål att ha så få klagomål som möjligt. Men skulle det ändå hända att någon av våra kunder inte är nöjd med oss är det viktigt att vi har bra rutiner för att ta hand om detta.

När vi får ett klagomål eller en reklamation, skriftligen eller muntligen, ska den som mottager den notera omständigheterna och rapportera detta till företagsledningen.

Därefter ansvarar företagsledningen för att klagomålet eller reklamationen utreds. Vi har rutiner för att utredningen dokumenteras och för att vi ska ta upp klagomålet eller reklamationen på ett av våra informations¬möten. På så sätt kan vi lära oss av de eventuella misstag vi gör.

När utredningen är klar ska den berörda kunden informeras om beslut och eventuella åtgärder. För det ansvarar kundansvarig eller företags¬ledningen.

Kvalitetsorganisation

Som kund hos oss kan man antingen vända sig till sin kontaktperson med frågor eller åsikter om vårt kvalitetsarbete eller direkt till företagsledningen, vilken är ansvarig för kvalitetsfrågorna inom företaget.

Vårt kvalitetsarbete är uppbyggt av en rad kompetensområden/processer som beskriver hur vi ska arbeta inom dessa områden. Följande processer finns i vårt kvalitetsarbete:

 • Arkivering
 • Avtal
 • Inköp
 • Kompetens
 • Redovisning
 • Utveckling

Ytterst ansvarig för vårt kvalitetsarbete är företagets styrelse/ledning/VD.

Policyn antagen 2012-05-10
Senast reviderad: 2019-06-20
Ledningen på Direkt Logistik & Transport Sverige AB